Strona głównaAktualnościOchrona Danych Osobowych

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszej szkoły - wpisz swój adres email.

Football Lab

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
informuję, że:
 
1.    Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Resovia" w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów, tel: 17 861-26-67 
mail:  info@smsrzeszow.pl
2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22  35-111 Rzeszów możliwy jest pod numerem tel. 17 861-26-67 lub adresem email (adres email): info@smsrzeszow.pl
3.     Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4.     Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone 
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum 
w Rzeszowie – do 50 lat.
5.     Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.     Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
projekt i realizacja

opteam